Stageregels

Tijdens je bpv houd je rekening met het volgende:

 1. Je bent student op een reformatorisch College voor MBO. Dat mag tot uitdrukking komen in je gehele presentatie. De Bijbel spreekt over vriendelijkheid, medeleven een eerlijkheid, maar ook over taalgebruik en kleding. We verwachten van jou als student dat je je ook op je stageplaats gepast kleedt, overeenkomstig de kledingregels van het Hoornbeeck College.

Waar de aard van de BPV-plaats of de aldaar te verrichten werkzaamheden aanleiding geeft tot afwijken van de kledingregels, vindt altijd overleg plaats door de student met de begeleider van de BPV in de instelling en met de BPV-docent van het Hoornbeeck College.

 1. De instelling kan jou vragen om een geldige TBC- of vaccinatieverklaring.
 2. Als student houd je je aan het beroepsgeheim.
 3. Als je tegen regels handelt, kan de instelling in overleg met de bpv-coördinator je bpv-periode afbreken. Ook om andere zwaarwegende redenen kan de bpv-periode na overleg worden afgebroken.
 4. De instelling verstrekt geen gegevens over jou aan anderen.
 5. Bij ziekte stel je de praktijkopleider vóór werktijd op de hoogte. Je stelt dezelfde dag ook de bpv-docent en de receptie van het Hoornbeeck College hiervan op de hoogte.
 6. Wanneer je onwettig afwezig bent (dat is: zonder goedkeuring van de praktijkopleider), neemt de praktijkopleider op dezelfde dag contact op met de bpv-docent.
 7. Als student heb je recht op schoolvakantie. In overleg met de instelling en bpv-docent kan deze periode worden verschoven.
 8. Is tijdens de bpv-periode schade geleden of toegebracht door jouw toedoen, dan meld je dit zo snel mogelijk aan de bpv-coördinator. Vanuit het Hoornbeeck college is een WA-verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt je (binnen de grenzen van de polisvoorwaarden) tegen de gevolgen van aansprakelijkheid voor anderen, wanneer je aansprakelijkheid niet ergens anders verzekerd is.

  Als stagiaire van het Hoornbeeck college ben je verzekerd tegen het risico van aanspraken die door derden tegen jou worden ingesteld ter zake van schade:

  1. door jou toegebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het bpv-adres;
  2. voor zover niet vallend onder a. door jou toegebracht vanaf het moment dat jij voor het verrichten van werkzaamheden aan het bpv-adres bent gearriveerd, tot op het ogenblik dat jij na het beëindigen van jouw dagtaak dit adres verlaat.
 9. Ben je jonger dan 18 jaar dan mag je geen nachtdiensten doen.
 10. Communicatie met het bpv-adres verloopt via de bpv-docent van school.
 11. Tijdens de bpv gelden de arbo-protocollen van de bpv-instelling.