Informatie voor bedrijven

Met het ROB willen de BPVbureaus / stagebureaus van de zorgopleidingen van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Hoornbeeckcollege en Hogeschool Utrecht het beheer en de coördinatie van stageplaatsen optimaliseren.

Onze hoofdactiviteiten daarbij zijn:

  • BPV-plaza: Het plannen en matchen van studenten en leerlingen op de juiste stageplaatsen: u kunt mogelijke stageplaatsen opgeven binnen de webbased omgeving BPV-plaza, zie robopstage.nl/plaza (checken). Zie voor instructie ‘het Instructievel BPV-plaza’. De BPVbureaus matchen de studenten ook in deze omgeving. Als de plaatsingen rond zijn, kunt u de studentgegevens ook ophalen in BPV-plaza via uw eigen inlog. Heeft u vragen over (mogelijke) stageplaatsen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de stagecoördinatoren of de medewerkers BPV- en stagebureaus, zie ‘contactgegevens’.
  • Acquisitie (nieuwe) stageplaatsen en relatie-onderhoud: het ROB kijkt graag met u naar de mogelijkheden voor stages, innovatieve stageplekken en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Wij komen graag bij u langs om stagemogelijkheden te bespreken. Daarnaast wil het ROB zich ook inzetten voor het verbinden van stagebedrijven en scholen en het versterken van de samenwerking. Het ROB organiseert daartoe bijvoorbeeld verschillende netwerkbijeenkomsten. Website ROB: op deze site vindt u zowel de activiteiten van het ROB terug, als inhoudelijke en organisatorische informatie van de scholen (opleidings- en beoordelingsmateriaal). Ook kunt u zelf informatie opnemen op de site, als u (toekomstige) studenten van informatie wil voorzien, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de BPV / stage. (doorklikken naar omgeving voor stagebedrijven).
    Capaciteitsaanvraag: elk jaar vragen wij u in februari vast stageplaatsen op te geven voor de verschillende opleidingen voor het daaropvolgende studiejaar. Hieronder vindt u de brieven en jaarplanningen die nu gelden:

Regionaal BPVbureau Amersfoort:  wervingsbrief ROB 2020-2021 algemeen MBOwervingsbrief ROB 2020-2021 algemeen MBO  en Periode indeling schooljaar 2020-2021 Periode indeling schooljaar 2020-2021

BPVbureau ROC MN Utrecht: wervingsbrief ROB 2019-2020 algemeen MBO

Stagebureau verpleegkunde HU: wervingsbrief ROB 2018-2019 BVK HU  en aanvullende informatie capaciteitsaanvraag HBO

Bij het ROB zetten we ons in voor voldoende stagecapaciteit, innovatie in stageplaatsen, de juiste stagematch, samenwerken, verbinden en netwerken.

Stagecapaciteit Door de onderlinge afstemming van de BPVbureaus in de planning worden de beschikbare stageplaatsen maximaal benut. Het ROB zet zich in voor voldoende stageplaatsen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met de stagebedrijven samen zal steeds meer gekeken worden naar kwalitatief goed passende stageplaatsen bij de leerbehoeftes van studenten.

De opleidingen en BPVbureaus van het ROB stemmen de stageplanning op elkaar af, zodat de stages zo goed mogelijk gespreid over het jaar aangeboden worden en stageplaatsen optimaal en continu worden benut.

Innovatie stageplaatsen De zorg verandert en daarmee de stageplaatsen ook. Het ROB is steeds op zoek en in gesprek over de veranderingen in de zorg en wat dat betekent voor het onderwijs, de BPV – opdrachten en de organisatiestructuur van de stages. Voor vernieuwing in de stageplaatsen starten we daar waar dat mogelijk is samen met HBO/ MBO en zorgorganisaties pilots of projecten.

In onze regio zijn er verschillende leerconcepten die in ontwikkeling zijn.  Leerafdelingen, wijkleerbedrijven en zorginnovatiecentra in verschillende vormen zijn voorbeelden van innovatieve stageplaatsen

Juiste stagematch en passende stage voor elke student is het uitgangspunt. Door in de regio alle beschikbare stages met de bijbehorende leermogelijkheden te inventariseren, kunnen we studenten zoveel mogelijk op de juiste stageplek plaatsen.

Zowel de stagebedrijven als onze leerlingen en studenten kenmerken zich door diversiteit. Het ROB wil zich inzetten voor een zo passend mogelijke match op leerbehoefte en leermogelijkheden.

Samenwerken Het opleiden van de nieuwe zorgprofessionals is een gezamenlijke activiteit van stagebedrijven, opleidingen en studenten. Het ROB bekijkt graag met de stagebedrijven welke mogelijkheden voor stage er zijn en welke behoefte aan studenten enerzijds en stageplekken anderzijds er ligt.

Het ROB werkt samen met management, docenten en studenten van de opleiding om de stages beter vorm te geven. Daarnaast zoekt het ROB ook de samenwerking met Utrechtzorg en SBB in de weg naar verbetering van de BPV/ stages.

Verbinden Binnen het ROB verbinden we de drie BPVbureaus met elkaar en met de verschillende stagebedrijven van de regio Utrecht – Amersfoort.

We zetten ons in om de juiste partijen aan elkaar te verbinden om zo vanuit verbinding de samenwerking te zoeken in het opleiden van studenten en leerlingen.

Netwerken Het ROB brengt graag stagebedrijven en opleidingen met elkaar in contact. Uitwisselen van ervaringen en nieuwe contacten op doen, houdt volgens ons het gesprek over innovatie en kwaliteitsverbetering van de stages gaande.

Vanuit het ROB organiseren we dan ook jaarlijks een netwerkbijeenkomst waar een actueel thema centraal staat. Daarnaast faciliteren we ook netwerkbijeenkomsten voor leerafdelingen en zorginnovatiecentra. Daar waar mogelijk en zinvol organiseren we netwerkbijeenkomsten samen met Utrechtzorg.