Beoordeling en examinering in de BPV

Beoordeling van opdrachten 

De studenten werken gedurende de hele opleiding modulair aan beroepsthema’s met de daarbij behorende opdrachten. De opdrachten zijn ontwikkelingsgericht. De student bespreekt de opdrachten in de praktijk en een aantal worden beoordeeld in de praktijk. Elke beoordeelde opdracht wordt door de student ingeleverd op school. Alle opdrachten zijn voorlopers op de examens uit de Prove2 Move. 

Vanaf leerjaar 2, 3 of 4 zijn er daarnaast examens van Prove2Move (P2M). 

 

Beoordeling van examens 

Tijdens de BPV legt de student examens van de Prove2Move af. De examens dienen te worden afgenomen door een examinator uit de praktijk. Deze examinator is geschoold als examinator  en opgenomen in het examinatorenregister. Deze dient op de hoogte te zijn van het examenproces en het examenmateriaal. Elk beoordeeld examen wordt door de student ingeleverd op school. 

 

Alle examens moeten duidelijk worden  ingevuld en ondertekend. “Niet van toepassing” kan niet worden ingevuld. Gegevens zoals namen en data van de student en van de beoordelaar worden ingevuld door de beoordelaar en moeten duidelijk leesbaar zijn. Bij examens moet altijd controleerbaar zijn door wie de examens zijn afgenomen. 

Om examens te kunnen uitvoeren zijn in de praktijk de volgende condities van belang: 

  • een scheiding van de rollen van werkbegeleider en examinator 
  • de examinator is een deskundige beroepsbeoefenaar op tenminste het opleidingsniveau van de student 
  • de examinator heeft informatie en of training gehad over beoordelen en examinering. 

Het Gezondheidszorgcollege van Midden Nederland heeft de eindverantwoordelijkheid voor het diploma en dus de examens. Om de condities in de praktijk te ondersteunen is er het volgende geregeld: 

  • zitting in de examencommissie door praktijkpartners 
  • informatie via werkveldbijeenkomsten, SPOC (examentraining online), training en of informatie op de schoollocatie en/ of op de instellingslocatie. 
  • Steekproeven door de examencommissie in de praktijk en terugkoppeling naar de examinator. 

 

De examens van P2M zijn digitaal beschikbaar via de website van P2M. Ten behoeve hiervan wordt jaarlijks een inlogcode gedeeld met de BPV-instellingen. 

Flyer aandachtspunten bij examinering