Stagebegeleiding

Op de homepage onder het kopje ‘begeleiding’ en ‘Stagepact’ is de visie van MBO Amersfoort op de stagebegeleiding uiteengezet. Verder:

De beroepsopleiding die de student volgt bestaat uit school en BPV (stage). De student leert zowel op school als op stage. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Verwachtingen bij het leren in de BPV
De stage dient afgestemd te zijn op de inhoud en de leerdoelen van het leerjaar van de student. Gedurende de opleiding is er een opbouw voor wat betreft moeilijkheid en zelfstandigheid in de stage. De student is op de stageplaats aanwezig als stagiair en wordt boventallig ingezet, dus niet als werknemer. De student gaat in de stagepraktijk mee in de dagelijkse gang van zaken en heeft daarnaast eigen stage opdrachten. Dit betekent dat de student ook meegaat in eventuele onregelmatige diensten (inclusief weekend/avond) en meewerkt in de zorgactiviteiten die zich voordoen.

De student maakt, afhankelijk van het opleidingsjaar en de BPV-opdrachten, kennis met de 24-uurszorg. Anders dan op school, waarin de lessen vaak om 8.30 uur beginnen en de student in de loop van de middag klaar is, zal er door de student met reistijd rekening gehouden moeten worden. Er wordt bij de toewijzing van de stageplaats uitgegaan van een reistijd van maximaal 60 minuten. De student heeft recht op een vast vrij gepland moment in de week voor een sport of andere activiteit. Van belang om te weten is ook dat een student jonger dan 18 jaar maar één dag in het weekend een dienst mag draaien en nog geen nachtdiensten draait.

Tijdens de stage werkt de student zoveel mogelijk met de praktijkbegeleider samen. Om voldoende te kunnen leren en te kunnen functioneren in de stage is het van belang om aanwezig te zijn bij de overdrachtsmomenten van de verschillende diensten. In het eerste leerjaar heeft de stage een oriënterend karakter. Er zal dan minder sprake zijn van onregelmatige diensten en er zullen relatief meer huiskamerdiensten overdag en voor een klein deel in de avond zijn.

Het verlenen van zorg en/of begeleiding op de afdeling en de werkactiviteiten van de praktijkbegeleider zijn dus het uitgangspunt voor de student om ervaring op te doen en om aan leerdoelen te werken. De praktijkbegeleider blijft eindverantwoordelijk voor het werk. Daarnaast is de praktijkbegeleider samen met school verantwoordelijk voor het leerproces van de student, ook al heeft de student in het laatste leerjaar bijvoorbeeld een verantwoordelijk dienst. Regelmatige afstemming hierover vinden wij als school dan ook belangrijk.

Studieloopbaanbegeleiders
Al onze docenten zijn in principe studentcoaches. Zij zijn gekoppeld aan een groepje studenten uit een klas. Zij coachen deze studenten in de lessen studieloopbaanbegeleiding (SLB), waar ook de BPV-voorbereiding onder valt.

Binnen drie weken na aanvang van de stage neemt de SLB’er contact op met het leerbedrijf om contactgegevens uit te wisselen en afspraken te maken over de tussen- en eindevaluatie. Als er vragen zijn over de stage op studentniveau, de inhoud van de opleiding of de BPV-opdrachten, dan is de SLB’er degene met wie als eerste contact wordt opgenomen.

De SLB’er voert voortgangsgesprekken op school en komt eens per stageperiode op bezoek in de praktijk, voor de tussen- of eindevaluatie. Indien nodig kan er in overleg met de SLB’er een extra gesprek worden ingepland.

De SLB’ers werken nauw samen met de medewerkers van het BPV-bureau op locatie Leusderweg. De SLB’ers en de medewerkers van het BPV-bureau zijn beiden ook de schakel tussen school en het Regionaal Stagebureau op de Maatweg.

Als er vragen zijn over de planning en organisatie van de stage, dan kan het leerbedrijf contact opnemen met het Regionaal Stagebureau. Ook als de SLB’er niet bereikbaar is kan er natuurlijk met hen contact opgenomen worden.